വചനധ്യാനം

June 10, 2017
Kezia Finny

മുഷിഞ്ഞുപോകരുതു

ദൈവത്തെ വേണ്ടവണ്ണം അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടിയതു പോലെ ആരാധിക്കാത്തവരുടെ ലൗകീകമായ ഉയർച്ച കണ്ടു നെടുവീർപ്പിടുന്ന അനേകരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവമക്കൾ ആയിട്ടും വേദനകളിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെയും ദിനവും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, എല്ലാ ദുഷ്ടത്തരവും വഞ്ചനയും ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽ ആയിരിക്കുവരെ കണ്ട് പലകാര്യത്തിലും മന:പൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ മനസ്സിൽ മുഷിച്ചിലോ ഉൽക്കണ്ഠയോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്.
June 9, 2017
Reji Philip

ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീന്‍!

വായനാഭാഗം: ഫിലിപ്പിയര്‍ 4:10-13, “നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്കു വേണ്ടി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു; മുമ്പെ തന്നേ നിങ്ങൾക്കു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടു നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു; ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ […]
June 8, 2017
Jinu Ninan

ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വരൂപവും, സാദൃശ്യവും

ദൈവം തന്‍റെ സ്വരൂപത്തില്‍ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. എന്താണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദൈവസ്വരൂപം എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദേശിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിനു കയ്യും കാലും ശരീരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ട് മനുഷ്യനെയും കയ്യും കാലും ശരീരവും ഉള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല ആ വാക്യത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മൃഗങ്ങളെയും ദൈവ സ്വരൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും.അതിനാല്‍ മനുഷ്യന്‍റെ ശാരീരിക രൂപത്തെ അല്ല ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വരൂപം എന്ന് ഇവിടെ ഉദേശിക്കുന്നത്.
June 7, 2017
Arun Unni

വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്‍

വായനാഭാഗം:- രൂത്ത് 2:19-23 19 അമ്മാവിയമ്മ അവളോടു: നീ ഇന്നു എവിടെയായിരുന്നു പെറുക്കിയതു? എവിടെയായിരുന്നു വേല ചെയ്തതു? നിന്നോടു ആദരവു കാണിച്ചവൻ ആനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. താൻ ഇന്ന ആളുടെ അടുക്കലായിരുന്നു വേല ചെയ്തതു എന്നു […]
June 6, 2017
Pr. Peter K Manuel

ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം

അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയ മാനവകുല ദ്രോഹിയായ പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനതന്ത്ര ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തു തോല്‍പ്പിക്കാന്‍, വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൈവരിക്കാന്‍, മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളെ നന്നായി അറിയുന്ന നാഥന്റെ സ്നേഹപദ്ധതിയാണ് ആത്മാവിന്റെ ദാനം. ആര്‍ക്കും തടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ശക്തിയും ആര്‍ക്കും മെരുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്വഭാവവും ആരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രിതാവും അറിവുകൂടാതെ ആലോചനയെ മറിച്ചുകളയുന്നവനും ആശങ്കകളില്‍ ആലംബവും ആവശ്യങ്ങളില്‍ സഹായകനും ആശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും ആഴങ്ങളെ ആരായുന്നവനുമായുള്ള ബന്ധം ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഈ നശ്വരലോകത്തില്‍ വേറിട്ടുനിര്‍ത്തും.
June 5, 2017
Shiny Jose

അധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങുക.

ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രാജാക്കന്മാരെ ആക്കിവച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. റോമർ 9:17 ൽ ഫറവോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെ ധിക്കരിക്കുകയും നിയമലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട്‌ കാണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ശിക്ഷ ഭയന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി വിചാരിച്ചുകൂടെ നാം അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടേണം